05/09/2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca; mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak görevi doğrultusunda, başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Bölge’de ihtiyaç duyulan alanlarda proje teklifi alınması ve bu projeler arasından desteklenecek projelerin belirlenmesi amacıyla Proje Teklif Çağrısına çıkılmıştır.

Yalnızca bölge illerimizde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları tarafından başvuru yapılacaktır. Teklif edilen projeler İdaremizin 2021 yılı Yatırım Programında yer alacak programlar kapsamında değerlendirilerek uygun görülen projeler desteklenebilecektir.

Örnek proje içerikleri aşağıda belirtilmiş olup son başvuru tarihi 16 Ekim 2020’dir.

1. Yem Bitkileri Üretiminin Artırılması

– Kaba yem ihtiyacının giderilmesine yönelik projeler,

– Silajlık yem bitkisi öncelikli olmak kaydıyla diğer yem bitkilerinin mekanizasyonun arttırılmasına yönelik projeler,

– Bölge şartlarına uygun verimi yüksek sertifikalı yem bitkisi tohumumun kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik projeler.

2. Havza Bazlı Meyvecilik ve Endüstri Bitkileri Üretimin Artırılması

– Kapama meyve bahçelerinin kurulması ve standartlarının arttırılmasına yönelik projeler,

– Bağların modernizasyonunun sağlanması ve yeni modern bağların kurulmasına yönelik projeler,

– Doğal formda yetişen meyve ağaçlarının aşılanma yöntemi ile tarımsal üretime kazandırılmasına yönelik projeler,

– Fidan üretim merkezi kurulumuna yönelik projeler,

– Endüstri bitkileri üretim ve verimliliğinin arttırılmasına yönelik projeler,

– Meyve ve Endüstri bitkilerinin işlenmesine ve paketlenmesine yönelik tesislerin kurulumuna yönelik projeler.

3. Kırsal Kalkınma, Yöresel Ürünlerin Üretim, Satış ve Pazarlamasının Desteklenmesi

– Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesine yönelik projeler,

– Alternatif gelir kaynaklarının oluşturulmasına yönelik projeler,

– Tarımsal Faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik projeler,

– Kırsal alandaki kadınların kalkınmasına yönelik projeler,

– Kırsaldan göçün önlenmesine ilişkin ekonomik getiri sağlayacak yenilikçi projeler,

– Yöresel ürünlerin ve coğrafi işaretli ürünlerin üretim, işleme, satış ve pazarlamasına yönelik projeler.

4. Mera Destekleme Programı;

– Mera ve yaylalarda otlatmayı kolaylaştırıcı yapı ve tesis yapılmasını sağlayan projeler (gölgelik, suluk, tuzluk, kaşınma kazıkları, mera çitleri, hayvan barınakları, göçerlerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi, otlatmayı kolaylaştırıcı tesislerin ve meralarda hayvanların sevk ve idaresini sağlayan mera yollarının yapımı),

– Çayır ve Mera alanlarında mera bitkilerinin üretimini ve besin değerini artırmak, bitki örtüsü sıklığını sağlamak amacıyla, toprak analizleriyle toprak yapısına, meranın doğal yapısına uygun gübre çeşidi belirlenerek gübreleme çalışmalarını kapsayan projeler (yalnız mera ıslahı projeleri hariç).

5. Et ve Süt Hayvancılığının Geliştirilmesi Programı;

– Soğuk süt zinciri modernizasyonuna ve oluşturulmasına dayalı projeler,

– Hayvan hastalıklarının azaltılmasına yönelik projeler,

– Et ve süt ürünlerinin kalitesi, verimliliği ve karlılığını artırmaya yönelik projeler.

6. Arıcılığın Geliştirilmesi Programı;

– Arı ürünlerinin üretim, paketleme ve pazarlanmasına yönelik projeler,

– Arı ürünleri üretim ormanı projeleri,

– Damızlık ana arı üretim merkezleri kurulumuna yönelik projeler,

– Arı yetiştiriciliğinde kışlatmaya yönelik projeler,

– Arı ırklarının ıslahına yönelik projeler,

– Kovan malzemesi üretimine yönelik projeler,

– Üretilen balın kalite ve standardizasyonunun artırılmasına yönelik projeler,

– Organik arıcılık yetiştiriciliğine yönelik projeler.

7. Tarımsal Eğitim ve Yayım

– Başta istihdama katkısı olan, uygulamalı eğitim faaliyeti içeren projeleri,

– Bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin arttırılmasına yönelik eğitim projeleri,

– Toprak ve su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik demonstrasyon ve eğitim alanı (örn: sera, ahır vb) kurulacak projeler

8. Bölgesel Sanayi Ekosisteminin Güçlendirilmesi Programı

– Küçük Sanayi sitelerinin ihtiyaçlarına yönelik projeler (altyapı, çevre düzenlemesi vs.)

9. Yerel Kurumların Kapasitesinin Geliştirilmesi Programı

– Yerel hizmet sunumunda verimliliğin artırılmasını hedefleyen projeler,

– Hedef grubundaki idare ve kuruluşların insan kaynakları yönetimi strateji ve uygulamalarının güçlendirilmesini hedefleyen projeler,

– Hedef grubundaki idare ve kuruluşların proje yönetimi kapasitelerinin artırılmasını hedefleyen projeler,

10. Özel Gereksinimi Olan Bireylerin Desteklenmesi Programı

– Özel gereksinimli bireylerin yerel hizmetlere erişimlerini kapsayan projeler,

– Özel gereksinimli bireylere yönelik tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerini kapsayan projeler,

– Özel gereksinimli bireylere yönelik şiddeti engellemeye yönelik projeler,

– Özel gereksinimli bireylerin işgücü piyasasına daha fazla katılımlarını sağlayan projeler,

– Özel gereksinimli bireylerin toplumsal statüsünün güçlendirilmesine yönelik projeler,

– Özel gereksinimli bireylere karşı tüm engellerin kaldırılmasına yönelik bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmaya yönelik projeler

11. Kadın Dostu İlçeler Programı

– Kadınların yerel hizmetlere erişimlerini kapsayan projeler,

– Kadınların yerel yönetimlerin planlama ve karar alma süreçlerine katılımını sağlayan projeler,

– Kadınların ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesi için kadın girişimciliğine kapsayan projeler,

– Kadınlara yönelik tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerini kapsayan projeler,

– Kadına yönelik şiddeti engellemeye yönelik projeler,

– Kadınların işgücü piyasasına daha fazla katılımlarını sağlayan projeler,

– Kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran projeler,

– Kadının toplumsal statüsünün güçlendirilmesine yönelik projeler,

– Kadınlarda sivil toplum bilincinin oluşmasına yönelik bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmaya yönelik projeler 

12. Eğitim Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Programı;

– Kırsal alanlardaki eğitim kurumlarının alt yapısının iyileştirilmesi projeleri,

– Okuma alışkanlığının artırılması ve okuma kültürünü farkındalık yaratarak sürdürülebilir hale getirmeye yönelik faaliyetler,

– Okur-Yazar buluşmalarını içeren projeler,

– Spor Alanları, Butik Sinema ve Tiyatro Salonları, Kültür Merkezleri, Bilim, Sanat ve Spor Etkinlikleri, Sinema Makinesi ve Tiyatro Kostümleri alımlarını öngören vb. projeler,

– Öğrencilere/gençlere teknoloji projeleri geliştirmede gerekli temel bilgi ile teknik altyapı sağlayarak güncel teknolojileri hakkında vizyon kazandırıp, alan bazlı uzmanlaşmalarını sağlayacak yenilikçi ve özgün projeler

Mobilite projeleri,

– Bilim, kültür ve hoşgörü ortamına katkıda bulunmak suretiyle topluma mal olmuş önemli şahsiyetlerin hayat öğretilerine ve eserlerine dikkat çekilerek, fikir ve düşüncelerinin ulusal planlamalarla ve hedeflenen eylemlerle tanıtılmasına yönelik faaliyetler

– Bölge’nin fiziki, kültürel, toplumsal ve ekonomik yapısını ve sosyal kırılganlıklarını tespit etmeye yönelik yapılacak faaliyetler/projeler

– Kamunun fiziksel altyapı imkanları kullanılarak özellikle 18 yaş altı bireylerin ilgileri ve beklentileri doğrultusunda yönelmek istedikleri sanat dalında yeteneklerini geliştirecek ve destekleyecek kapasite inşa eden projeler desteklenecektir. Musiki, tiyatro, sinema fotoğraf, resim, Türk islam sanatları, mimari(yapı sanatı) alanlarında hobi amaçlı değil ‘usta yetiştirecek’ orta ve uzun vadeli hedeflere sahip sürdürülebilirliği ikna edici olan projeler

– İl veya ilçenin iklim coğrafya ve toprak örtüsünün en uygun olduğu spor dalının tespiti ortaya çıkan spor dalına yönelik fiziksel altyapı ve ekipman analizi ve sporcu yetiştirme programını bir bütün halinde içeren projeler

– 7-24 yaş arası bireylerin hayal etme, merak etme, ilgi duyma, keşfetme, tasarlama, üretme ve uygulama yeteneklerini geliştirebilecekleri ve rahatlıkla kullanabilecekleri Mucit Atölyeleri ve benzeri projeler

– Bölge illerinde, gerek ekonomik gerekse sosyal nedenlerle kısıtlı olan kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif etkinliklere çocukların ve gençlerin erişimini sağlayacak; bu tür faaliyetlere olan ilgi ve katılımlarını artırarak sosyal hayatta aktif olmalarını sağlayan projeler…

 

Benzer Haberler

0 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir