BU VALİ NASIL BİRİSİ

          Her yeni vali atandığında bu soru ile karşılaşırım.Hocam senin gözlemlerin iyidir.Nasıl birisidir derler.

          Herkes valinin nasıl birisi olduğunu sorar,benim .bir şey dememe fırsat vermeden kendisi başlar döktürmeye.Ben iyi kaynaklardan öğrendim şöyledir böyledir.Arkasında filanca varmış.Falancanın yakın dostuymuş.Özel olarak buraya gönderilmiş filan filan.

          Herkes Yeni dünya kıtalarına(Amerika) kimlerin ne zaman nasıl gittiğini merak eder ama kimse Amerika’dan eski dünyaya,Avrupa’ya Asya’ya kimin geldiğini merak etmez.Böyle bir soru sorulmaz bile.

          Türklerin atası olan NOMADLAR’ın on bin yıl öce Bering Boğazı’ndan geçerek ABD ye gittikleri biliniyor.Aynı şekilde Hollandalılar. Vikingler, Mısırlılar, Fenikeliler eski çağlarda bu kıtaya ayak basmışlardır.Ama hiçbirisi buranın yeni bir kıta olduğunu bilmemiş ve dönüşleri de olmamıştır.

          Fantastik olsa da bir kızılderilinin kanosu ile Atlas Okyanusunu geçip İspanya kıyısında Cadiz kentine ulaştığı ve bu talihsiz adamın ayrı bir dünyadan geldiği, farklı bir dil konuştuğu, derisinin renginin (güneşten) kızıl olduğunu görüp taassup Katolik dünya lideri Papa’nın İncil’de böyle bir şeyden bahsedilmiyor diyerek adamı öldürttüğü senaryosu dillendirilir.

          Başa dönersem.Vali devletin bir memurudur.İlde en büyük temsilcisidir.O nedenle de bizim halk, Devlet Baba, Devlet Paşa der ve bir evladın babasından beklediği sevgi şefkat ve otoriteyi onda arar.

          Ama Valinin de yetkileri sorumluluğu bellidir.Yasalarla belirlenmiştir.Valinin yetkileri nelerdir?En sona aldım.Meraklısı okuyabilir.

          Görüldüğü gibi valinin yetkileri yasalarda belirlenmiştir.Bu yetkilere bağlı olarak da sorumlulukları vardır.

          Peki bizim vatandaşın hiç mi sorumluluğu, görevi yok mudur.

          Çağdaş hukuk toplumlarında vardır ama biz de yoktur.Vatandaş her şeyi devletten bekler ama, bir şey vermeye-yapmaya geldiğinde yan çizer.

          Öncelikle sivil toplum kuruluşları,siyasiler,seçilmişler,basın… işbirliği güven ,saygı ve bilim çerçevesinde valiye yardımcı olmalılardır.

          Iğdır’ın sorunlarını objektif,tarafsız ve öncelik sıralamasına göre ortaya koymalı,çözüm önerilerini getirmeli ve bunların hayata geçmesi için takip etmelidirler.

          Ama bizimkiler ne yapar.Dar zümrecilik,bölge ve kabile çıkarları, bilimden uzak günübirlik yorum ve bakış açıları ile beklentilerini aktarırlar. Bulamadıklarında da veryansına başlarlar.

          Sonuç olarak vali Iğdır’ı tanısın. Iğdır’ı, kadroları, sorunları tanısın. Bilsin. Sonrada bunlara çözüm yolları arasın.

          Devletin sürekliliği çerçevesinde daha önce alınan kararlar,plan projeler ise ise takip edilerek hayata geçirilsin.  

          Nitekim yeni vali, ilgili birimlerden brifingler- sunumlar alarak Iğdır’ın sorunlarını öğrenmeye vakıf olmaya çalışmaktadır.Tabii çalışma arkadaşlarını, kadroları, araç gereç ve kaynakları da.

          Bizlerde bu noktada kendisine vatandaş olarak, Iğdırlı olarak yardımcı olmalıyız.Çünkü Vali bizlere hizmet için gelmiştir.Önce bizler görev ve sorumluluğumuzu bilmeliyiz.

          Ondan sonra bu vali nasıl demeliyiz.Ama önce biz nasıl vatandaşız?

          Bence sorulması gereken soru budur.

MERKEZDE GÖREVLENDİRİLEN VALİLERİN GÖREV VE

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1– Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 3152 sayılı Kanunun 37 inci maddesine dayanılarak merkezde görevlendirilen valilere verilebilecek görevleri tespit etmek ve bu valilerin çalışmalarına ilişkin ilke, esas ve yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2– Bu Yönetmelik merkezde görevlendirilen valilerin görevleri ile çalışma esas ve usullerini kapsar.

Tanımlar

Madde 3– Bu Yönetmelikle geçen deyimlerden;

1) “Bakan” İçişleri Bakanını,

2) “Bakanlık” İçişleri Bakanlığını,

3) “Valiler” merkezde görevlendirilen valileri, ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Görevler ve Çalışma Usulü

Görevler

Madde 4– Valiler Bakan tarafından;

A) Bakanlıkla

a) Bakanlık Müsteşarlığı,

b) Bakanlık Müsteşar Yardımcılığı,

c) Genel Müdürlük ve Kurul Başkanlıkları,

ç) 1 inci Hukuk Müşavirliği,

d) Bakan danışmanlığı gibi üst düzey görevlerde,

e) Bakanlık veya diğer bakanlıklarca hazırlanıp görüş bildirilmek üzere Bakanlığa gönderilen ve Bakanlıkça gerekli görülen kanun tasarısı ve teklifleri ile tüzük ve yönetmelik taslaklarının hazırlanması, incelenmesi ve bunlar hakkında görüş bildirilmesi için kurulan komisyonlara başkan ve üye olarak katılmakla,

f) Gerekli görülen illerde öncelik arz eden ekonomik, sosyal ve diğer sorunları incele­mek ve araştırmakla,

g) İdarenin geliştirilmesine yönelik önemli yönetim ve personel sorunlarına ilişkin konularda araştırma ve incelemeler yapmakla,

ğ) Mülki idare amirleri ile Büyük Şehir ve il belediye başkanları hakkında inceleme  ve soruşturma yapmakla,

h) Gerek Bakanlıkça ve gerekse diğer Bakanlık ve kuruluşlarca Bakanlığın görev ve yetki alanına giren yurt içi ve yurt dışında düzenlenen kurs, konferans, seminer ve benzeri etkinliklere katılmakla,

B) Başbakanlığın talebi üzerine Başbakanlık ve diğer bakanlıklarda,

a) Başbakanlık Müsteşarlığı,

b) Bakanlıklar Müsteşarlıkları,

c) Başbakanlık Müsteşar Yardımcılıkları,

ç) Başbakanlık ve diğer bakanlıkların danışmanlıkları,

d) Bakanlıklar Müsteşar Yardımcılıkları,

e) Başbakanlık ve diğer bakanlıkların genel müdürlükleri, kurul başkanlıkları ve bu
görevlere eşdeğer durumda olan diğer üst düzey yöneticiliklerinde özlük hakları saklı kalmak kaydıyla görevlendirilebilirler.

Valilik sıfat ve unvanını valilik dışında atandıkları görevlerde de kullanabilirler.

Çalışma Usulü

Madde 5– Valiler, Bakan tarafından verilen ve genel olarak 4 üncü maddede belirtilen görevleri münferiden veya komisyonlar halinde yerine getirirler.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Temsilci Valilik

Madde 6- Merkez valileri arasından, Bakanlık Onayı ile belirlenen vali, temsilci valilik görevini yürütür.

Temsilci Vali Yardımcısı

Madde 7– Temsilci Vali, herhangi bir nedenle görevinde bulunmadığı zamanlarda gö­revin yürütülmesi için, bir temsilci yardımcısı seçer.

Temsilci Valinin Görevi

Madde 8– Temsilci Vali, valilerin ortak idari iş ve işlemlerinin yürütülmesini Vali­ler Bürosu personelinin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Valilerin Çalışma Düzeni

Madde 9- Valilere unvanlarına ve görevlerine uygun çalışma yeri ve ortamı sağlanır.

Çalışma Desteği

Madde 10- Valilerin görevlerini gerektiği şekilde yerine getirebilmeleri için yeteri kadar sekreter, araç ve gereç tahsis edilir.

Valiler Bürosu

Madde 11– Valiler Bürosu, özel Kalem Müdürlüğü kadrosundan ayrılacak bir şefe bağlı olarak evrak ve işlemler masalarından oluşur.

Valiler Bürosu Şefi, iş ve işlemlerin iş akımına uygun olarak süratli, verimli ve güvenli yürütülmesini sağlamakla görevli, yükümlü ve sorumludur.

Evrak Masasının görevi gelen ve giden evrakı almak, kaydetmek, görevli yer ve kişile­re ulaştırmak, her türlü yazışmayı yapmak ve arşiv işlerini düzenlemektir.

İşlemler Masasının görevi valilerin izin, sağlık, emeklilik ve mutemetlik gibi hizmetleri İle büronun demirbaş mefruşat, kırtasiye, akaryakıt ve emniyet gibi işlerini yürütmektir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 12– 10 Aralık 1982 tarih ve 17894 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Merkezde Görevlendirilen Valilerin Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Benzer Haberler

0 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir